สวัสดิการสุขภาพคืออะไร สิ่งที่คนทำงานทุกคนควรได้รับจากองค์กร

สวัสดิการสุขภาพคืออะไร สิ่งที่คนทำงานทุกคนควรได้รับจากองค์กร

สวัสดิการ ( Welfare ) ในความหมายโดยรวมแล้ว คือ การมุ่งให้เกิดการกินดีอยู่ดีของบุคคลหรือกลุ่มสวัสดิการทั่วไปของชุมชนหรือสังคม ถือว่าเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องจัดให้มีขึ้นเพื่อประโยชน์ร่วมกันของส่วนรวม โดยในแต่ละองค์กรก็จะต้องมีการจัดสวัสดิการต่างๆให้แก่พนักงานโดยเฉพาะ สวัสดิการสุขภาพนั่นเอง

 

สวัสดิการคืออะไรและมีอะไรบ้าง

สวัสดิการ หมายถึง การกินดีอยู่ดีหรือ Well-being ซึ่งถ้าจะขยายความออกไปก็อาจกล่าวได้ว่า คือภาวะของการมีสุขภาพดี มีความเจริญรุ่งเรืองและมีความสุข ถ้าเกี่ยวกับด้านแรงงานก็หมายถึง สิ่งหรือสถานการณ์ที่นายจ้างจัดให้เพื่อความสะดวกสบาย หรือความกินดีดอยู่ดีของลูกจ้างนั่นเอง ซึ่งการดำเนินการเพื่อให้เกิดภาวะที่มีความสะดวกสบายหรือความกินดีอยู่ดีของลูกจ้างนี้ มิได้หมายความว่า เป็นความรับผิดชอบของนายจ้างแต่ฝ่ายเดียว เพราะรัฐบาลและสหภาพแรงงานก็ต้องมีส่วนร่วมด้วยนั่นเอง โดยหลักๆแล้วมีอยู่ 10 สวัสดิการที่พนักงาน ควรได้รับนั่นคือ

 1. โบนัส
 2. วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย
 3. ประกันสังคม
 4. ประกันสุขภาพ
 5. ค่าล่วงเวลา
 6. เงินออมพิเศษ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 7. ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวของพนักงาน
 8. เวลาทำงานที่ยืดหยุ่นได้ (Flexible Hour)
 9. ประกันชีวิต
 10. เบี้ยขยัน

 

สวัสดิการสุขภาพที่คนทำงานควรได้รับ

การมีสุขภาพที่ดีย่อมส่งผลต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ บริษัทส่วนใหญ่จึงหันมาใส่ใจในสุขภาพของพนักงานมากขึ้น เพื่อให้พนักงานทำงานให้กับองค์กรได้อย่างมีความสุขที่สุด ขณะเดียวกันก็ไม่มีใครคาดเดาได้ว่าตนเองจะป่วยหรือแม้กระทั่งประสบอุบัติเหตุเมื่อไร และไม่มีใครคาดเดาได้ว่าจะเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องนี้เท่าไรด้วย

ความเจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ และเกิดขึ้นได้เสมอ ดังนั้นสวัสดิการด้านสุขภาพตลอดจนการแพทย์ต่างๆ จะเป็นปัจจัยแรกๆ ที่พนักงานจะสำรวจข้อเสนอในแต่ละบริษัท บางบริษัทจัดให้แค่สวัสดิการพื้นฐาน อย่างเช่น ประกันสังคม เท่านั้น แต่โดยพื้นฐานแล้วสวัสดิการด้านสุขภาพที่พนักงานควรได้รับมีดังนี้

 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสุขภาพ / ประกันชีวิต
 • การดูแลสุขภาพจิต
 • สวัสดิการด้านทันตกรรม

 

ประกันภัยสุขภาพกลุ่มสำหรับองค์กรจากกรุงเทพประกันภัย

สำหรับนายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป สามารถทำประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพหมู่เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่ลูกจ้าง หรือ พนักงานของท่านได้ โดยให้ความคุ้มครองสำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย สามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับการรักษาพยาบาล ในกรณีเป็นคนไข้นอกได้จาก กรุงเทพประกันภัย หรือ ประกันรถยนต์กรุงเทพ นั่นเอง

พนักงานหรือคนทำงานทุกคนควรที่จะได้รับสวัสดิการโดยเฉพาะในด้านสุขภาพ เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตของบุคคลและประสิทธิภาพในการทำงานให้ได้ดีอีกด้วย โดยองค์กรต่างๆสามารถทำประกันภัยสุขภาพแบบกลุ่มได้ที่ กรุงเทพประกันภัย นั่นเอง